Medicinska objašnjenja djelovanja hidžame

Hidžama spada u regulatrone terapijske metode. Ona prvenstveno djeluje na bazični regulatorni sistem našeg organizma.

"Primarni cilj regulatorne terapije je dovođenje poremećenih regulatornih mehanizama natrag u njihovo normalno funkcionisanje, odnosno ponovno uspostavljanje optimalnog regulatronog stanja i time garancije homeostaze i ekonomije organizma. Tretmani koji djeluju na regulaciju se mogu kombinovati sa kliničkim oblicima terapije usmjerenim ka etiološkom rezmišljanju...

Najvažnije činjenice u regulatornoj terapiji su :

1.     Eliminisanje faktora koje remete regulaulaciji, kao što su minimalni hronični stres, nakupljanje teških metala, trošenje rekreativnih lijekova, prekomjerno unošenje hrane itd.

2.     Djelovanje protiv mogućeg manjka, kao npr. manjak vitamina, enzima i elemenata u tragovima, koja vode u regulatornu disfunkciju.

3.     Prekidanje patološkog mehanizma feedback-a (mehanizma povratne sprege); *

 *Pischinger A., System der Graoundregulation, English -The Extracellular matrix and ground regulation: basis for a holistic biological medicine; North Atlantic Books, 2007  str 119.


Odvelo bi nas daleko da opisujemo sve moguće terapijske zahvate ali sve one primarno duboko i intenzivno zahvataju sistem matrixa, a parcijalno obuhvataju druge sisteme (imuni, autonomni nervni, hormonalni sistem)Balneologija i akupunktura su izdržale test uspješnosti preko 2000 godina, mada se njihov efekat na matrix sistem nije zno. Praktikovana od strane stručnjaka homeopatija postoji već oko 200 godina i ima validne razultate, mada su se njeni efekti opisivali kao «informativni». Treba dodati neuralnu terpiju koja dovodi do ponovne uspostave normalnih interfejsnih potencijala, stimulacione terpije (nespecifični stimulusi, terapija groznicom, ozuonska terpija i sli) te semispecifične terapije sa autovakcinama ili vakcinama. U iskusnim rukama su sve navedene terapije u stanju da ponovo uspostave normalne imune funkcije.** 
** Pischinger A., System der Graoundregulation, English -The Extracellular matrix and ground regulation: basis for a holistic biological medicine; North Atlantic Books, 2007, str 182
U regulatrorne terapijske medote spada i hidžama. Ako Prof. Pischinger kaže za akupunkturne tačke da predstavljaju "prozor u regulatroni matrix" odnosno svojevrstan "shortcut", onda mjesta koja su određena za hidžamu i primjenjuju
se već preko 1400 godina mogu se nazvati "vrata u regulatroni matriks".