Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

KNJIGE
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

KLINIČKA IMUNOLOGIJA

Izdavač: IP "Svjetlost" d.d. Sarajevo
Muhameda Kantardžića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ipsvjet@bih.net.ba
Za izdavača: Šefik Zubčević
Redakcioni odbor: Prof. dr Jasenko Karamehić
Prof. dr Zehra Dizdarević
Prim. mr. ph. Edina Stević
Nedim Muhić, dipl. ecc.
Stručni saradnici: Dr. Lamija Zečević
Dr. Marina Šarac
Dr. Zahida Drače
Rcenzenti: Prof. dr Hajrija Selesković
Prof. dr Ekrem Ajanović
Prof. dr Mirko Grujić

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo
616-097 (075.8)
612.017

KARAMEHIĆ, Jasenko
Klinička imunologija / Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević
i saradnici. - Sarajevo: Svjetlost,
2007. - XXXII, 816. str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija uz svako poglavlje

ISBN 978-9958-10-844-0
1. Dizdarević, Zehra
COBISS.BH-ID 15773446

Index: Dr. Lamija Zečević
Dizajn i računarska priprema: Nedim Muhić
Štampa: "BEMUST" Sarajevo
Tiraž: 500 primjeraka

Copyright © 2007 by SVJETLOST
Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove knjige ne smije se upotrebljavati ili reproducirati, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdavača, osim u slučajevima kratkih navoda u stručnim publikacijama.
 

English: • Sadržaj knjige
• Preface • Predgovor
• Recencion: Prof. Hajrija Selesković MD • Recenzija: Prof dr Hajrija Selesković
• Recencion: Prof. Ekrem Ajanović MD • Recenzija: Prof dr Ekrem Ajanović
• Recencion: Prof. Mirko Grujić MD • Recenzija: Prof dr Mirko Grujić
  • Autori
  • Detalji sa promocije • Sadržaj knjige
• Predgovor
• Recenzija: Prof dr Hajrija Selesković
• Recenzija: Prof dr Ekrem Ajanović
• Recenzija: Prof dr Mirko Grujić
• Autori
• Detalji sa promocije
 
• Preface
• Recencion: Prof. Hajrija Selesković MD
• Recencion: Prof. Ekrem Ajanović MD
• Recencion: Prof. Mirko Grujić MD

 


 Transplantacija bubrega

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2007, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt