Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

KNJIGE
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

SADRŽAJ

strana

Predgovor

3

1. Izvori historiografske građe o medicini i zdravstvu u BiH

5

1.1. Uvod

5

1.2 Izvori historiografske građe o zdravstvu I zdravstveno jzaštiti u BiH

7

1.3. Medicinske bibliografije u BiH

9

1.3.1 Medicinske bibliografije u BiH starijeg perioda

10

1.3.2 Medicinske bibliografije u BiH novijeg perioda

13

1.3.3 Bibliografije orijentalnih medicinskih djela

14

1.4. Biblioteke u BiH s orijentalnom medicinskom građom

27

1.5. Drzavni arhiv FBiH

30

1.6. Tradicija avicenizma i galenizma u Bosni I Hercegovini

50

2. Hazvoj zdravstvene službe u BiH u osmanskom periodu

59

2.1. Društveno-političke prilike u Bosni i Hercegovini i Sarajevu tokom osmanske vladavine

59

2.2. Zdravstvene prilike u Bosni i Hercegovini i Sarajevu tokom osmanske vladavine

66

2.3. Načini liječenja stanovništva tokom osmanskog perioda

68

2.4. Prvi kvalificirani zdravstveni kadrovi u BiH

81

2.5. Prve bolnice u Bosni i Hercegovini

88

2.5.1. Vakufska bolnica u Sarajevu

90

2.5.2. Turska vojna bolnica u Sarajevu

93

2.5.3  Vakufska bolnicauTuzli 

95

2.5.4 Turska bolnica (hastahana) u Banjoj Luci

96

2.5.5  Turske bolnice u Mostaru

9

3. Razvoj zdravstvene službe u BiH u austrougarskom periodu

101

3.1. Društveno-političke prilike u BiH i Sarajevu tokom austrougarskog perioda

101

3.2. Zdravstvene prilike u BiH i Sarajevu tokom austrougarskog perioda

102

3.3. Zemaljska bolnica u Sarajevu

109

3.3.1. DruštVene i političke prilike u Sarajevu u vrijeme osnivanja Zemaljske bolnice

109

3.3.2. Pripreme za izgradnju Zemaljske bolnice u Sarajevu

110

3.3.3. Razvoj događaja prilikom izgradnje Zemaljske bolniceuSarajevu

112

3.3.4. Otvaranje Zemaljske bolnice u Sarajevu

114

3.3.5. Građevinsko-tehničke karakteristike objekata. Zemaljske bolnice

115

3.3.6. Proširenje bolničkih kapaciteta i adaptacija objekata

118

3.3. 7. Projekt proširenja starih kapaciteta i prijedlog za izgradnju nove bolnice

121

3.3.8. Zdravstveno i drugo osoblje u Zemaljskoj bolnici

128

3.3.9. Iskorištenost bolničkih kapaciteta

140

3.3.10. Finansijsko-ekonomski pokazatelji.

146

.3.11. Naučnoistraživački rad liječnika Zemaljske bolnice

148

4. Zdravstvo u BiH između dva svjetska rata

157

4.1. Socijalno-ekonomske i zdravstvene prilike u BiH pred kraj austrougarske vladavine

157

4.2. Društveno-političke prilike u BiH između dva svjetska rata

159

4.3. Zdravstvena situacija u BiH između dva svjetska rata

159

4.4. Funkcioniranje Opće državne bolnice u Sarajevu između dva svjetska rata

161

4.5. Razvoj zdravstvenih ustanova i kadrova između dva svjetska rata u drugim mjestima BiH

167

4.6. Korijeni medicinske edukacije u BiH

175

5. Korijeni moderne medicine i zdravstva u Bosni I Hercegovini

181

5.1. Osnivanje Medicinskog fakulteta u Sarajevu

181

  5.1.1. Prvi nastavnici Medicinskog fakulteta u Sarajevu

182

5.1.2. Izgradnja novih prostornih kapaciteta

183

5.1.3. Prvi šefovi instituta i klinika

186

5.1.4. Presjek razvoja i rada Medicinskog fakulteta od osnivanja do danas 

187

5.2. Osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli

195

5.3. Osnivanje Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

199

5.4. Osnivanje Medicinskog fakulteta u Foči

203

5.5. Osnivanje Medicinskog fakulteta u Mostaru

206

6. Korijeni ratne medicine u Bosni i Hercegovini

209

7.Zaključak

219  

 


 

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2015, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt