Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

KNJIGE
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Dr. Mohammad Shafii

OSLOBAĐANJE OD SEBE

Sufizam, meditacija i psihoterapija

Tuzla, 2014

Prevela s engleskog
Dr. Amra Delić

BIBLlOTEKA PSIHOTERAPIJA

Uredivački odbor:
Prof. dr. se. med. Izet Pajević, glavni urednik
Doec dr. sc. med. Mevludin Hasanović
Prof. dr. sc. med. Esmina Avdibegović
Prof. dr. sc. med. Alija Sutović

AUTOR

Dr. Mohammad Shafii
Profesor psihijatrije
Odjel dječije psihijatrije
Katedra za psihijatriju i bihevioralne nauke
Medicinski fakultet Univerziteta Louisville
Louisville, Kentucky

Izdavač:

Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centarTuzla
Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona
Za izdavača:
Izet Pajević
Mevludin Hasanović
Urednica
Dr. Amra Delić
Recenzenti
Prof. dr. se. med. Izet Pajević
Doe. dr. se. med. Mevludin Hasanović
Lektura
Sadik lbrahirnovlć
Redaktura i korektura
Azra Hasanović
Tehnička urednica
Džejna Bajramović
Dizajn naslovnice
Amila Šabić
DTP
Kenan Branković
Štampa
Grafotisak Grude
Tiraž: 1.300

Naslov originala

FREEDOM FROM THE SELF
Sutisrn, Meditation and Psychotherapy
© Amra Delić - za bosansko izdanje
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
141.336:159.923.2
SHAFII, Mohammad
Oslobađanje od sebe : sufizam, meditacija i
psihoterapija / Mohammad Shafii; prevela s
engleskog Amra Delic. - Tuzla : Univerzitetski klinicki centar: Udruzenje psihijatara Tuzlanskog kantona, 2014. - 233 str. : ilustr.; 24 cm.-
(Biblioteka Psihoterapija)
Prijevod djela: Freedom from the self. - Bilješka o autoru: str. 223. - Bibliografija: str.
[209]-222.
ISBN 978-9958-623-04-2 (Univerzitetski klinički centar)
COBISS.BH-ID 21 527302

SADRŽAJ ;

Zahvala
Predgovor

Prvi dio - ELEMENTI
1. poglavlje - PUTNIK
Bazična struktura ličnosti u sufizmu i ego psihologiji
2. poglavlje - VODIČ
Sufijski pir i zapadni psihoterapeut

Drugi dio - METODE I PROCES
3. poglavlje - ISCJELJUJUĆA ŠUTNJA
Psihofizloloski i klinički značaj meditacije
4. poglavlje - KREATIVNA IINTEGRATIVNA ŠUTNJA
Psihoanalitička studija meditacije
5. poglavlje - EGZISTENCIJALNO JEDINSTVO
Oslobađanje od sebstva

Treći dio - PUT VJEČNOSTI
6. poglavlje- RAZVOJ ČOVJEKA NA ISTOKU I ZAPADU
Tri inicijalna stupnja duhovnog puta u sufizmu i faze čovjekovoq razvoja u ego psihologiji
7. poglavlje - VIŠE OD EGO PSIHOLOGIJE
Četiri završna stupnja duhovnog razvoja čovjeka na sufijskom putu

Reference
Bilješka o autoru
Riječ prevoditeljice
Prof. dr. med. sci. Izet Pajević : Uloga i značaj duhovnosti u procesu razvoja i integracije zdrave i zrele čičnosti
  

 


 
sufizampsihologija

 

ptsp

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2015, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt