| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
OSNOVI LAPOROSKOPSKE HIRURŠKE TEHNIKE

RIJEČ AUTORA

Ova knjiga predstavlja skup osnovnih informacija o laparoskopijskoj operativnoj tehnici sa prikazom jedne osnovne operacije. U današnje vrijeme laparoskopijska operativna tehnika je toliko napredovala da je moguće odgovarajuče je pratiti jedino u svakom segmentu posebno. No bitno je da se dobiju prve, početne informacije, koje će kasnije omogućiti pristup svakom specijalističkom ili subspecijalističkom dijelu, laparoskopijske operativne tehnike. Knjiga je prevensteveno namijenjena kao dio informativnog udžbeničkog štiva studentima Medicinskog fakulteta, pri predmetu Opća i ratna hirurgija, zatim kao, bazni udžbenik, dijela operativne tehnike, specijalizantima, općim hirurzima i subspecijalistima hirurških grana.

Veliku zahvalnost dugujem recenzentima akademiku prof. dr. Faruku Konjhodžiću i prof. dr. Osmanu Duriću za veoma korisne savjete i sugestije u toku pripreme i rada na ovoj knjizi.
Izuzev shema preuzetih iz citiranih udžbenika te dva crteža koji su rad Tanović Edine, cjelokupan fotomaterijal predstavljen u knjizi je originalni rad samog autora.

Sadržaj knjige
Historijat endoskopije
Historijat laporoskopije
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.