| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
VII STRUČNI SASTANAK KARDIOLOGA
I ANGIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

POREMEĆAJI SRČANOG RITMA


UDRUŽENJE KARDIOLOGA I
ANGIOLOGA
BOSNE I HERCEGOVINE

VII STRUČNI SASTANAK KARDIOLOGA
I ANGIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE


SARAJEVO, 06.05.2000. početak u 9,30 sati
Amfiteatar Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

 
PROGRAM   SASTANKA

Sesija I   9.30 h
Tema:
Dijagnostika poremećaja srčanog ritma

1. Aritmije inducirane dobutamin-stres ehokardiografijom:
Talirević M, Al Tawil D, Naser N, Bukša M, Arslanagić A, Nakaš-lćindić E.: KCU, Klinika za bolesti srca i reumatizam, i Medicinski fakultet SARAJEVO
2. Dijagnostika supraventrikularnih tahikardija sa širokim QRS kompleksom:
Jelkić M, Kušljugić Z, Tanović E, Avdagić S, Baraković F.:
UKC, Interna klinika, Odjeljenje za kardiologiju, TUZLA
3. Atrijalni blok kao jedan od bazičnih uzroka nastanka fibrilacije atrija: Abdović E, Merić M, Baraković F, Terzić I, Kušljugić Z.:
Kantonalna bolnica ZENICA i UKC, Interna klinika, TUZLA
4. Dijagnostika i terapija poremećaja srčanog ritma u pedjatrijskoj populaciji:
Dinarević S, Kurtagić S, Terzić R, Begić Z, Omerović S.:
KCU, Pedijatrijska klinika, SARAJEVO
5. Holter-kardiografski registrovani poremećaji ritma srca kod radnika na radnom mjestu u koreladji sa faktorima rizika:
Fazlibegović E, Hadžiomerović M.: Klinička bolnica MOSTAR
6. Učestalost i vrste poremećaja ritma kod mladih osoba pri fizičkom opterećenju na pokretnom sagu: Nakaš-lćindić E, Kulenović H, Loza V, HuskićJ.:
Medicinski fakultet, Institut za fiziologiju i biohemiju, SARAJEVO i KCU, Klinika za bolesti srca i reumatizam, SARAJEVO
7. Aritmije u ambulantnoj i/ili polikliničkoj praksi:
Huml D.:
Ambulanta Energoinvesta, Internistička služba, SARAJEVO
8. Ehokardiografija u rutinskoj diferencijalnoj dijagnostici ventrikularnih paroksizmalnih i supraventrikulaniih paroksizmalnih tahikardija sa blokom grane
Bukša M, Jalovčić M, Filipović I, Brđanović S, Pešto S.:
KCU, Klinika za bolesti srca i reumatizam, SARAJEVO

10,30-11,00 h Kafe pauza

Sesija II  11.00 h
Tema:
Terapija poremećaja srčanog ritma

1. Uloga Sotalola u liječenju poremećaja srčanog ritma:
Raljević E.:
KCU, Klinika za bolesti srca i reumatizam, SARAJEVO
2. Efekti Solatola u liječenju hronične ishemijske bolesti srca praćene poremećajima srčanog ritma:
Kušljugić Z, Jelkić M, Avdagić S, Terzić I, Merić M, Baraković F, Brkić E, Karamujić I.:
UKC, Interna klinika, Odjelj'enje za kardiologiju, TUZLA
3. Kardioventer defibrilator u trenutku ventrikularne tohikardije:
Merić M, Terzić l, Nurkiš M, Brkić E, Karamujić I, Smajić E, Tulumović H, Hadžiselimović M.:
UKC/ Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, TUZLA

4. Konverzija rane postoperativne fjbrilacije atrija-da ili ne ?
Terzić I, Merić M, Nurkić M, Azapagić A, Kušlj'ugić Z.:
UKC, Interna klinika, odjeljenje za kardiologiju, TUZLA

5. Primjena Rythmonorma u simptomatskim supraventrikularnim poremećajimo srčanog ritma:
Baraković F, Kušljugić Z, Jelkić M, Avdagić S, Smajić E, Abdović E, Brkić E, Baraković B.:
UKC, Interna klinika, Odjeljenje za kardiologiju i JZU Dom zdravlja TUZLA i Kantonalna bolnica, Zenica.
6. Poremećaji ritma i konverzija lijekovima u bolničkom morbiditetu Intemog odjela Kliničke bolnice u Mostaru u 1999.:
Hadžiomerović M, Fazlibegović E.: Klinička bolnica, MOSTAR
7. Adenozin u liječenju paroksizmalne supraventrikularne tahikardije (PSVT) kod djece:
Rončević Z.:
Klinička bolnica Bijeli brijeg, Odjel za dječije bolesti, MOSTAR
8. Bosnalijekova paleta lijekova u terapiji poremećaja ritma:
Arslanagić A.:
KCU, Klinika za bolesti srca i reumatizam, SARAJEVO


Pauza

Poster sekcija 12.15 h

1 .Fibrilacija atrija i cerebrovaskulami inzult:
Buturović N, Jusufbegović A, Radulović S.:
Opća bolnica, KONJIC

2.Poremećaji ritma registrovani Holter-monitoringom kod pacijenata nakon fibrilacije komora u akutnom infarktu miokarda:
Radončić Dž, Arslanagić A, Hodžić E, Sokolović Š.:
KCU, Klinika za bolesti srca i reumatizam, SARAJEVO

3.Pojava aritmija tokom ergometrijskog testiranja u Kantonalnoj bolnlci Zenica: Pojskić B, Marković M, Mehmedbašić V:
Kantonalna bolnica, Služba za unutraSnje bolesti-kardiologija, ZENICA

4. Poremećaji ritma u AIM u Mostarskoj studiji za 1999. godinu:
Muslibegović A, Šetka Z, Obradović I.:
RMC" Safet Mujić",Bolnica za interne bolesti-Južni logor MOSTAR

5. Adrenergički sistem, jonski kanali, jonske pumpe kao osnova poremećaja ritma u bolničkom morbiditetu Klinićke bolnice Mostaru 1999.godini:
Fazlibegović E, Hadžiomerović M, Buturović N.:
Klinička bolnica MOSTAR i Opšta bolnica Konjic

6. Maligni poremećaji ritma u akutnom infarktu miokarda, morbiditet i mortalitet na Intemom Odjelu KB Mostar u 1999. godini:
Hadžiomerović M, Fazlibegović E, Stranjak M.:
Klinička bolnica Mostar i Služba hitne medicinske pomoći DZ MOSTAR

7. Agresivni pristup lijećenju fibrilacije atrija-nefarmakološke metode:
Brkić E, Karamujić I, Baraković F, Merić M, Kušljugić Z, Terzić I.:
UKC, Interna klinika, Odjeljenje za kardiologiju, TUZLA

8. Djelotvornost jednokratne doze Propafenona u konverziji novonastale fibrilacije atrija:
Kušljugić Z, Jelkić M, Avdagić S, Baraković F, Terzić I, Merić M, Karamujić I, Brkić E.:
UKC, Interna klinika, Odjeljenjeza kardiologiju, TUZLA

9. Vremensko frekvencijska i vremensko skalna analiza signala elektrokardiograma:
Mujčić A, Bajrić H, Baroković F, Suljanović N.:
Medicinski fakultet i UKC, Interna klinika, Odjeljenje za kardiologiju, TUZLA

10. Reperfuzione aritmije u toku liječenja akutnog infarkta miokarda fibrinolitičkom terapijom:
Karamujić I, Kušljugić Z, Brkić E, Jurić A, Tulumović H, Baraković F, Merić M, Terzić I, Avdagić S.:
UKC, Interna klinika, Odjeljenje za kardiologiju, TUZLA

11. Aritmije srca nakon beating heart procedure:
Keranović S, Jahić S, Selimović M, Kamberović R.:
UKC, Interna klinika, Odjeljenje za kardiologiju, TUZLA

12.30 Koktel

13.00 Godišnja skupština Udruženja kardiologa BiH

PREDSJEDNIK
E.RALJEVIĆ

SEKRETAR
A.ARSLANAGIĆ

BLAGAJNIK
E.KAPETANOVIĆ

IZVRŠNI ODBOR
M. Jelkić / Zvornik
M. Merić / Tuzla
E. Brkić / Tuzla
F. Brkanović / Tuzla
A. Juslufbegović / Konjic
E. Abdović / Zenica
H. ČAluk / Travnik
A. Marjanovičć / Bihać
M. Hadžiomerović / Mostgar
M. Bukša / Sarajevo
H. Čengić / Sarajevo
R. Terzić / Sarajevo
M. Budalica / Sarajevo
I. Ramić / Brčko
S. Huković / Počasni član
UDRUŽENJE KARDIOLOGA BIH JE ČLAN EVROPSKOG DRUŠTVA KARDIOLOGA

POKROVITELJ

  1. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  2. KCU Sarajevo
  3. Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo

POČASNI ODBOR
Ac.Prof.dr Faruk Konjhodžić
Ac.Prof.dr. Seid Huković
Prof. dr. Nedžad Mulabegović
Prof. dr. Teufik Tulumovuić
Prof. dr. Husein Kulenović
Prof. dr. Fuad Šišić
Dipl. ing. chem. Edin Arslanagić

ORGANIZACIONI ODBOR
Amila arslanagić
Enver Raljević
Mirza Dilić
Bakir Kapetanović
Marko Bukša
Senka Dinarević
Umid Šalaka
Aziz Šukalo

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.