Uvodna izlaganja / Opening lectures i/and Usmena izlaganja / Oral session Poster prezentacija / Poster Session

Aranđelović M. (Niš, Srbija i Crna Gora)
UTICAJ ORGANSKE PRAŠINE NA STANJE RESPIRATORNOG SISTEMA I MERE PREVENCIJE
INFLUENCE OF THE ORGANIC DUST TO THE LUNG VENTILATION STATE AND PROTECTIVE MEASURES

Avdibegović E, Hasanović M, Pajević I, Pavlović S. (Tuzla, BiH)
CEREBRALNA KORTIKALNA ATROFIJA I KOGNITIVNA DISFUNKCIJA U RADNIKA ZAPOSLENIH U FABRICI OBUćE "AIDA"
CEREBRAL CORTICAL ATROPHY AND COGNITIVE DYSFUNCTION IN WORKERS EMPLOYED TO SHOE FACTORY "AIDA"
Avdibegović E, Hasanović M, Selimbašić Z. (Tuzla, BiH)
PSIHOTRAUMA NA POSLU, BOLEST ILI POVREDA NA RADU - PRIKAZ SLUčAJA
PSYCHOLOGICAL TRAUMA AT WORK - A DISEASE OR INJURY AT WORK-CASE REPORT
Bačaj D, Matičević D, Pranjić N, Sarihodžić S. (Tuzla, BiH)
JONIZANTNO ZRAčENJE KAO PROFESIONALNI RIZIK I SAMOZAŠTITA
IONIZATION-RADIATION AS OCCUPATIONAL RISK AND SELFPROTECTION
Balić A, Adžajlić A, Habibović A. (Tuzla,BiH)
FORMULAR ZA SISTEMATSKI GINEKOLOŠKI PREGLED
SYSTEMATIC GYNAECOLOGICAL EXAM FORM
Balić D, Balić A, Sarihodžić S. (Tuzla, BiH)
UTICAJ UNOSA KOFEINA NA GUSTINU KOSTI KOD ŽENA SA SEKUNDARNOM AMENOREJOM
THE INFLUENCE OF COFFEINE INTAKE ON BONE DENSITY IN WOMEN WITH SECONDARY AMENORRHEA
Bećirević Ešref (Tuzla, BiH / Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
REHABILITACIJA BOLESNIKA POSLIJE AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA
REHABILITATION OF PATIENTS AFTER ACUTE INFARCTUS OF HEART
Bešlagić R, Mujezinović O. (Sarajevo-Velika Kladuša, BiH)
MORBIDITETNI APSENTIZAM U OPĆINI VELIKA KLADUŠA OD 1996-1998. GODINE
MORBIDITY ABSENTISM IN MUNICIPALITY OF VELIKA KLADUSA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BETWEEN 1996-1998.
Bilban M. (Ljubljana, Slovenija)
ANALIZA POVREDA I PROCJENA NASTALE ŠTETE U SLOVENIJI 2000. GODINE
ANALYSIS OF INJURIES AT WORK AND ASSESSMENT OF DAMAGE IN SLOVENIA IN THE YEAR 2000

Bogadi- Šare Ana (Zagreb, RepubLika Hrvatska / Zagreb, Croatia)
PROCJENA OPASNOSTI OŠTEĆENJA ZDRAVLJA U RADNIM UVJETIMA
HEALTH RISK ASSESSMENT AT WORK CONDITIONS

Borčić-Konjarek Lj. (Samobor, Hrvatska)
SLUŠNA OSJETLJIVOST U RADNIKA INDUSTRIJE GRAFIčKIH BOJA
HEARING SENSITIVITY WITH GRAPHIC PAINT INDUSTRY WORKERS
ĆemaLović N, HairuLahović H, MaLić N. (Cazin,BiH)
PUŠAčKE NAVIKE U ZDRAVSTVENIH RADNIKA U DOMU ZDRAVLJA CAZIN
SMOKING HABITS AMONG MEDICAL WORKERS IN HEALTH CENTRE CAZIN
Divković K, ALečković M, Kovačević R, Pranjić N, Hasanović M. (Tuzla, BiH)
PRISUSTVO STRESA U RADNICA ZAPOSLENIH U FABRICI OBUćE "AIDA"
STRESS PRESENTATION IN WORKERS EMPLOYED IN THE SHOE FACTORY "AIDA"

Dodič Fikfak Metoda (Ljubljana,SLovenia / Ljubljana, Slovenija)
SISTEM RAZVOJA MEDICINE RADA U SLOVENIJI
DEVELOPMENT OF THE SLOVENIAN SYSTEM OF OCCUPATIONAL MEDICINE

Dodič Fikfak Metoda (Ljubljana, SLovenia / Ljubljana, SLovenia)
NACIONALNI VODIčI ZA AZBEST
NATIONAL GUIDELINES FOR ASBESTOS
Ðurić V, VeseLinović B. (UgLjevik, BiH)
PATOLOGIJA INVALIDNOSTI U RUDARA I RADNIKA TERMOELEKTRANE UGLJEVIK
PATOLOGY OF INVALIDITY OF WORKERS IN MINE AND POWER PLANT UGLJEVIK
Ðurić V, VeseLinović B. (UgLjevik, BiH)
PROFESIONALNI TRAUMATIZAM U RUDNIKU I TERMOELEKTRANI UGLJEVIK
PROFESSIONAL TRAUMATISM AT MINE AND POWER PLANT UGLJEVIK
Ferković Vesna, Nermina Mehonović (Tuzla, BiH/ Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
REGISTAR MALIGNIH NEOPLAZMI NA PODRUčJU TUZLANSKOG KANTONA
THE REGISTER OF MALIGN NEOPLASM IN THE AREA OF THE TUZLA CANTON
Franjkić-Misija P, Osmić M , Nurkić M, Tunjić S, Imamović N, HadžihaLiLović J. (Tuzla, BiH)
VODEćI UZROCI GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI U RADNICA U OPćINI TUZLA
LEADING REASONS FOR THE LOSS OF WORKING CAPABILITY IN FEMALE WORKERS IN TUZLA MUNICIPAL
Franko ALenka (Ljubljana, SLovenia / Ljubljana, SLovenia)
BIOLOŠKI MONITORING EKSPOZICIJE NA RADNOM MJESTU
BIOLOGICAL MONITORING OF EXPOSURE IN THE WORKPLACE
Gibicar D, Fajon V, Logar M, Ogrinc N, FaLnoga I, Horvat M.
BIOMONITORING ŽIVE U LJUDSKOJ POPULACIJI
BIOMONITORING OF MERCURY EXPOSURE IN HUMANS
HaLiLović J, FijuLjanin-FazLović M, Pranjić N. (Tuzla, BiH)
ZANIMANJE KAO FAKTOR RIZIKA U RAZVOJU KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA
OCCUPATION AS RISK FACTOR FOR INVOLVEMENT OF CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASES
Herenda S, Zahirović I, Jašić J. (Tuzla, BiH)
ANKSIOZNOST I DEPRESIJA U PROSVJETNIH RADNICA
STRESS ANXIOUSNESS AND DEPRESION AMONG EDUCATIONAL FEMALE WORKERS
Ibrahimagić A, HeLever M, SaLihović N, ALičić S, Junuzović L. (Tuzla-Zagreb, BiH-Hrvatska)
PUŠENJE KAO UZROK SOMATSKIH I GLASOVNIH PROMJENA U BUDUćIH VOKALNIH PROFESIONALACA
SMOKING AS CAUSES OF SOMATIC AND VOCAL CHANGES IN FUTURE VOCAL PROFFESIONAL WORKERS
ILičković M, Brkić E. (Tuzla, BiH)
AKUSTIčKE KARAKTERISTIKE GLASA U OSOBA ZAPOSLENIH U FABRICI OBUćE "AIDA"
ACUSTIC CHARACTERISTIC OF VOICE IN WORKERS EMPLOYED IN FOOTWEAR FACTORY "AIDA"
Jamakosmanović S, Sejranić I,Prohić K, Keser D, Tanović D, Dedić D. (Tuzla,BiH)
UTICAJ SEKVELA TUBERKULOZE NA RADNU SPOSOBNOST OBOLJELIH OD TUBERKULOZE PLUćA
LUNG TUBERCULOSIS SEQUEL INFLUENCE ON LUNG TUBERCULOSIS DISEASED PERSONS WORK ABILITY
Jovičić D, BuLat P, MiLačić S, Kovačević R. (Beograd, Srbija i Crna Gora)
UčESTALOST MIKRONUKLEUSA (MN) KOD LICA PROFESIONALNO IZLOŽENIH RADIONUKLIDIMA
THE INCIDENCE OF MICRONUCLEI (MN) IN SUBJECTS OCUPPATIONALLY EXPOSED TO RADIONUCLIDES
Kadenić M, Kadenić M, Pranjić N. (Sarajevo-Tuzla,BiH)
OCJENA ZDRAVSTVENOG STANJA DEMINERSKOG TIMA IZLOŽENOG MUNICIJI OSIROMAŠENOG URANIJUMA
ASSESSMENT OF HEALTH EFFECTS IN DEMINING TEAM EXPOSED TO WEAPON WITH DEPLETED URANIUM

Kantor I, Memija-Pozderac M, Marjanović S. (Sarajevo, BiH)
MENTALNI POREMAćAJI KAO UZROK INVALIDNOSTI OD 1996. DO 2002. GODINE
MENTAL DISORDERS AS A CAUSE OF INVALIDITY 1996 AND 2002

Kapidžić - Duraković Suada (Tuzla, BiH / Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
FUNKCIONALNA TESTIRANJA OSOBA NAKON MOŽDANOG UDARA
FUNCTIONAL TESTS OF THE PERSONS AFTER THE STROKE
Kapidžić-Bašić N, SeLesković H. (Tuzla, BiH)
KRITERIJI ZA OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI U REUMATOIDNOM ARTRITISU
CRITERIA FOR EVALUATION OF WORKING ABILITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Kapidžić-Duraković S, Moro Lj, PavLović S. (Tuzla-Rijeka, BiH-Hrvatska)
PSIHOLOŠKE PROMJENE I RADNA SPOSOBNOST VETERANA RATA
PSYCHOLOGICAL CHANGES AND WORK-ABILITY IN WAR VETERANS
Kapidžic-Bašić N, Hotić A, Kikanović Š, Tunjić A. (Tuzla, BiH)
MOTIVACIJA, OBRAZOVANJE I RADNA SPOSOBNOST BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
MOTIVATION, EDUCATION AND WORKING CAPABILITY OF THE PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Karić S, Sadiković H, Karić Z, ALomerović I, Memija- Pozderac M. (Tuzla, BiH)
UTICAJ MALIGNIH TUMORA NA RADNU SPOSOBNOST
CANCER INFULENCE ON WORK ABILITY
Keser Dragan (Tuzla, BiH / Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
PROCJENA RADNE SPOSOBNOSTI U PACIJENATA SA ASTMOM I HRONIčNIM OBSTRUKTIVNIM BRONHITISOM
ESTIMATION OF WORK ABILITY IN PATIENTS WITH ASTHMA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE BRONCHITIS
Kobal AB, Osredkar J, Horvat M, Prezelj M, Sesek Briski A, Krsnik M, Dizdarević T, Fajon V, Gibicar D, FaLnoga I, StibiLj V, Arneric N, KobaL D. (Ljubljana, SLovenia)
UTICAJ DUGOTRAJNE PROŠLE EKSPOZICIJE ELEMENTARNOJ ŽIVI NA ANTIOKSIDATIVNI KAPACITET I LIPIDNU PEROKSIDACIJU U RUDARA ŽIVE
THE IMPACT OF LONG-TERM PAST EXPOSURE TO ELEMENTAL MERCURY ON ANTIOXIDATIVE CAPACITY AND LIPID PEROXIDATION IN MERCURY MINERS
KušLjugić Zumreta, Fahir Baraković (Tuzla, BiH / Tuzla, Bosnia and Herzegovina
FUNKCIONALNI TESTOVI I OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI U BOLESNIKA SA ISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA
FUNCTIONAL TESTS AND WORK-ABILITY ASSESSMENT IN ISCHAEMIC HEART DISEASES PATIENTS
Mačvanin Nada, M GLavaški (Novi Sad, Srbija i Crna Gora / Novi Sad, Serbia and Montenegro)
MENADŽMENT PROMENA I MESTO MEDICINE RADA
MANAGEMENT OF CHANGES AND PLACE OF OCCUPATIONAL HEALTH
MaLeš-BiLić Lj, Hadžić-Hadžibegović R. (Banja Luka, BiH)
BOLESTI LOKOMOTORNOG SISTEMA U GRAÐEVINSKIH RADNIKA
DISEASES OF THE ORGANS FOR MOVMENT IN CONSTRUCTION WORKERS MOTIVATION
Marinković OLivera. (Beograd, Srbija i Crna Gora)
ANALIZA KRIVE ISIJANJA TLD - NOVE MOGUćNOSTI U LIčNOJ DOZIMETRIJI
THE ANALYSIS OF TLD GLOW CURVE - NEW POSSIBILITIES OF PERSONAL DOSIMETER
Marjanović-čengić S, Selman S, Hasečić H, Ploskić S. (Sarajevo, BiH)
MOGUćNOST I ZNAčAJ UKLJUčIVANJA OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA U RADNU SREDINU
POSSIBILITIES AND SIGNIFICANCE OF INVOLVEMENT OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES ADDICTS IN WORKING ENVIRONMENT
Mašić Izet (Sarajevo, BiH / Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)
TELEEDUKACIJA U BIOMEDICINI
TELEEDUCATION IN BIOMEDICINE
Mehmedagić I, Stojić V, Bojanić V, Rifatbegović A, Mešić D, Hasukić Š, Kadrić N. (Tuzla, BiH)
ZNAčAJ HIRURŠKOG TRETMANA U PACIJENATA S UBODOM KRPELJA
THE IMPORTANCE OF THE SURGICAL TREATMENT IN THE PATIENT WITH TICK BITE
Mošorinac K, Ðinović S, Džomba S. (Zrenjanin, Srbija i Crna Gora)
USLOVI RADA I PROFESIONALNE ŠTETNOSTI PRI PROIZVOSDNJI VOJNE I POLICIJSKE OPREME
WORK CONDITIONS AND CONDITIONS OF OCCUPATIONAL HARMFULNESS WHILE PRODUCING OF MILITARY AND POLICE EQUIPMENT
Mulaomerović M, Zahiragić A, Obradović O, TkaLčić M. (Sarajevo, BiH)
BOLESTI LUMBOSAKRALNOG SEGMENTA KIčMENOG STUBA U PROFESIONALNIH VOZAčA
DISEASES OF LUMBOSACRAL SPINE AS OBSERVED IN PROFFESIONAL DRIVERS
Mustajbegović Jadranka (Zagreb, RepubLika Hrvatska / Zagreb, Croatia)
REPRODUKCIJA I RADNO MJESTO
REPRODUCTION AND WORKPLACE
Novković M, ŽoLjić T, Dvizac Z, Kudra A, Kasapović N, Ðiho J. (Sarajevo,BiH)
RENTNI ZAHTJEVI KAO PRIMARNI MOTIV U LIJEčENJU OVISNIKA O ALKOHOLU U 2002. GODINI
TRENT DEMANDS AS THE PRIMARY MOTIF IN TREATMENTS OF ALCOHOL ADDICTS IN 2002
Obradović Z, ćesir-Škoro I , MuLić S,Smajkić R. (Mostar,BiH)
IMUNIZACIJA PROTIV HEPATITISA B I ZDRAVSTVENI RADNICI
IMMUNISATION AGAINST HEPATITIS B AND HEALTH CARE WORKERS
Omerdić N, Kusturica-SeLimović A, KaLajLić M, Pranjić N. (Tuzla, BiH)
POSTRAUMATSKI STRESNI POREMEćAJ U RATNIH VETERANA I INVALIDNOST
POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER IN WAR VETERANS AND INVALIDITY
PaLoš I, Muminović H, Šimić-Bosankić Lj, Jusić H, Kovačević S, Keser D. (Tuzla,BiH)
BRONHOSKOPSKI ASPEKT KARCINOMA BRONHA U KORELACIJI SA ZANIMANJEM PACIJENATA
BRONCHOSCOPICAL APPERANCES OF BRONCHIAL CARCINOMA IN COLERRATION WITH PATIENTS OCCUPATION
PanteLić G, Tanasković I, VuLetić V, Javorina Lj, Eremić- Savković M. (Beograd, Srbija i Crna Gora)
MERENJE RADIOAKTIVNOSTI U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU 1986-2002. GODINA
RADIOACTIVITY MEASUREMENT IN THE LIVING ENVIRONMENT ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA BETWEEN 1986-2002

Petar BuLat (Beograd, Srbija i Crna Gora / BeLgrade, Serbia and Montenegro)
BUDUćI PRAVCI RAZVOJA PROFESIONALNE TOKSIKOLOGIJE U ZEMLJAMA JUGOISTOčNE EVROPE
THE FUTURE DEVELOPMENT OF SOUTHEAST EUROPE OCCUPATIONAL TOXICOLOGY

Pozderac - Memija M, Rašidagić S., Rašović J.
KOMPLIKACIJE ESENCIJALNE HIPERTENZIJE NA KRVNIM ŽILAMA SRCA I MOZGA U OCJENI RADNE SPOSOBNOSTI
COMPLICATIONS OF ESSENTIAL HYPERTENSION OF HEART AND BRAIN BLOOD VESSEL IN WORKING CAPABILITY EVALUATION
Pranjić N, PavLjašević S, Sinanović O. (Tuzla,BiH)
TOKSIčNI ODGOVOR ŽIVE NA FUNKCIJE VIDA
MERCURY VAPOR RESPONSE OF THE VISION FUNCTIONS
Pranjić Nurka (Tuzla, BiH / Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
PSIHOLOŠKI EFEKTI INDUSTRIJSKIH TOKSINA
PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF INDUSTRIAL TOXINS
PrezeLj M, Briski A, Krsnik M; Osredkar J; Horvat M; KobaL A. (Ljubljana, SLovenia)
ERYTHROCYTE ANTIOXIDANT ENZYMES, MALONDIALDEHYDE, LIPID HYDROPEROXIDES AND SELENIUM IN MERCURY MINE WORKERS
ERITROCITINI ANTIOKSIDATIVNI ENZIMI MALONDIALDEHID, LIPIDNA HIDROPEROKSIDAZA I SELENIUM U RADNIKA RUDNIKA ŽIVE
Prokeš B, Rodić-Strugar J, Mačvanin N. (Novi Sad, Srbija i Crna Gora)
KONCENTRACIJE HALOTANA U VAZDUHU POJEDINIH OPERACIONIH SALA
CONCENTRATIONS OF HALOTHANE IN THE AIR OF SOME OPERATING ROOMS
Radić R, Sijerčić Z. (Tuzla, BiH)
ISKUSTVA U INDIVIDUALNOM PSIHOTERAPIJSKOM PRISTUPU U RATNIH VOJNIH INVALIDA SA VIŠESTRUKOM RATNOM TRAUMOM / EXPERIENCE IN INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPEUTIC ACCES WITH WAR SOLDER INVALIDS ACCOMPANIED BY MULTIPLE WAR TRAUMA
Remetić N, Živković J, Keser D, Mašić A, Dedić D. (Tuzla,BiH)
UTICAJ ŽIVOTNE I RADNE SREDINE NA UčESTALOST KARCINOMA PLUćA U TUZLANSKOM KANTONU
INFLUENCE OF LIFE AND WORK ENVIRONMENT TO FREQUENCY OF LUNG CARCINOMA IN TUZLA CANTON
Rodić-Strugar JeLka (Novi Sad, Srbija i Crna Gora)
BETA-2-MIKROGLOBULIN MARKER TUBULARNE LEZIJE U RADNIKA KOJI RADE U PROIZVODNJI STIREN-BUTADIENSKOG KAUčUKA
BETA-2-MICROGLOBULIN AS THE MARKER OF TUBULAR- LESION OF WORKERS WHO WORKS IN STYRENE-BUTADIEN RUBBE INDUSTRY
Sadiković HaLid (Sarajevo BiH/ Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)
MODELI ZDRAVSTVENIH OŠTEćENJA
MODELS OF HEALTH IMPAIRMENTS
Seferović B, Krajina-DeLić E. (Bihać, BiH)
UZROCI INVALIDNOSTI NA PODRUčJU UNSKO-SANSKOG KANTONTA OD 1997. DO 2001. GODINE DISABILITY CAUSES IN THE AREA OF UNA-SANA KANTON BETWEEN 1997 AND 2001
Sijerčić M, ŠaLaka U, PašaLić G, Pranjić N, Aščerić M (Sarajevo-Tuzla,BiH)
ISKUSTVA U LIJEčENJU AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA CEFABOSOM
THE EXPERIENCE IN THE CEPHABOS TREATMENT IN RESPIRATORY ACUTE INFECTIONS
Sinanović Osman (Tuzla, BiH/ Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
OVISNOST O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA I MEDICINA RADA
PSYCHOACTIVE SUBSTANCE DEPENDENCE AND OCCUPATIONALMEDICINE
Sinanović Osman (Tuzla, BiH / Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
NEUROMIŠIćNA OBOLJENJA U VEZI S RADOM
WORK RELATED NEUROMUSCULAR DISORDERS
Sitar-Srebočan V, Bradić V, Frković D. (Zagreb, Hrvatska)
OCCUPATIONAL INJURIES AND EVALUATION OF TEMPORARY WORKING DISABILITY IN INSURANCE PRACTICE
Spasojević M, Tacević S, UrsuLović D. (Beograd, Srbija i Crna Gora)
PROFESIONALNI ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS I ATOPIJA
OCCUPATIONAL ALLERGIC CONTACT DERMATITIS AND ATOPY
Sutović ALija (Tuzla, BiH / Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
STRES NA RADNOM MJESTU
STRESS AT THE WORKPLACE
TuLumović A, ZiLdžić M. (Tuzla, BiH)
SKLONOST OBILNIJOJ ISHRANI, FIZIčKA AKTIVNOST I DEBLJINA
PREFERENCE TO OVEREATING, PHYSICAL ACTIVITY AND OBESITY
Vidović M, Sinanović O, SmajLović Dž. (Tuzla, BiH)
RADNA AKTIVNOST PACIJENATA NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
WORKING ABILITY OF PATIENTS AFTER THE STROKE
VuLetin-Lekić V, Bogdanović M,Trikić R,Stojanović-Rakočević V. (Beograd, Srbija i Crna Gora)
VIBRATORNA BOLEST KOD PACIJENTA SA MIŠIćNOM DISTROFIJOM: PRIKAZ SLUčAJA
VIBRATION WHITE FINGER SYNDROM AT THE PATIENT WITH MUSCLE DYSTROPHIA: REVIEW OF THE CASE

ZavaLić Marija (Zagreb, RepubLika Hrvatska / Zagreb, Croatia)
BOLESTI VEZANE UZ RAD
WORK- RELATED DISEASES

Žigić Z, Pašagić I, Pranjić N, ALečković M. (Tuzla,BiH)
TABLETOMANIJA - OPASNOST ZA TUZLANSKI KANTON
TABLETOMANIA- A DANGER FOR TUZLA CANTON

Poster prezentacija / Poster Session
Aličić S, Iličković M, Ibrahimagić A, Heđever M, Salihović N. (Tuzla-Zagreb, Bih-Hrvatska)
AKUSTIčKE KARAKTERISTIKE GLASA DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA KAO PREDUSLOV ZA USPJEŠNU PROFESIONALNU ORJENTACIJU
ACOUSTIC CHARACTERISTIC OF PRE- SCHOOL CHILDREN VOICES AS PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL OCCUPATIONAL ORIENTATION
Aščerić M, Mulabegović N, Pranjić N. (Tuzla-Sarajevo, BiH)
POFESIONALNI RIZIK ZA INFEKCIJU VIRUSOM HEPATITISA C U ZDRAVSTVENIH RADNIKA
OCCUPATIONAL RISK FOR HEPATITIS C IN HEALTHCARE WORKERS STAFF
Bećirović E, Trojak D, Ahmetašević E. Pranjić N. (Tuzla, BiH)
PROFESIONALNI KONTAKTNI DERMATITIS-PRIKAZ SLUčAJA
OCCUPATIONAL CONTACT DERMATITIS - CASE REPORT
Begić L, Arnautović A. (Tuzla, BiH)
ENZIMSKE AKTIVNOSTI U HRONIčNOM ALKOHOLIZMU
ENZYME ACTIVITIES IN CHRONIC ALCOHOL ABUSE
Čanić I, Kurtović J, Mutapčić S. (Tuzla, BiH)
MORBIDITET ZAPOSLENIKA TERMOELEKTRANE " TUZLA"
MORBIDITY OF EMLOYEES IN THERMAL POWER PLANT " TUZLA"
Erika Zoike (BKK Bundesverband, Essen, FRG)
ZDRAVLJE ŽENA U RAZLIčITIM SEKTORIMA ZANIMANJA
WOMEN'S HEALTH IN DIFFERENT SECTORS AND OCCUPATION
Fijuljanin-Fazlović M, Halilović J, Pranjić N. (Tuzla, BiH)
KOMORBIDITET MENTALNIH POREMAćAJA I OBOLJENJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA
CO-MORBIDITY BETWEEN MENTAL DISORDERS AND CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASES
Hadžigrahić N, KuraLić S. (Tuzla, BiH)
DISTRIBUCIJA PRIMARNIH BAKTERIJSKIH INFEKCIJA KOŽE I KOŽNIH ADNEKSA U DERMATOLOŠKIH BOLESNIKA
THE DISTRIBUTION OF PRIMARY BACTERIAL INFECTIONS OF SKIN AND SKIN STRUCTURES IN DERMATOLOGICAL PATIENTS
Hasanbegović H, Bećirović E, Brekalo-Lazarević S, Bećirović D. (Tuzla, BiH)
UTJECAJ SLUŠNOG GUBITKA NA SOCIJALIZACIJU I RADNU SPOSOBNOST
INFLUENCE HEARING LOSS TO SOCIALIZATION AND WORK ABILITY
Hodžić M, Pranjić N, KuLugLija H. (Brčko -Tuzla, BiH)
POVREDE NA RADU U RADNIKA TERMOELEKTRANE TUZLA
OCCUPATIONAL TRAUMATISE IN WORKERS AT THERMOELECTRIC PLANT TUZLA
Hodžić N, Ramić I. (Sarajevo, BiH)
SPONDILOZA VRATNE KIčME U RADNO-AKTIVNOG STANOVNIŠTVA
SPONDYLOSIS OF CERVICAL SPINE IN GAINFULLY EMPLOYED POPULATION
Imamović N, Franjkić-Misija P, Tunjić S. (Tuzla, BiH)
PATOLOŠKA TRUDNOćA KAO UZROK BOLOVANJA U RADNICA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTU
PATHOLOGICAL PREGNANCY AS A CAUSE FOR SICK LEAVES OF FEMALE WORKERS EMPLOYED IN HEALTH SERVICES
Jovanović J, Leković S, Arizanović A. (Niš, Srbija i Crna Gora)
ANALIZA ZDRAVSTVENOG STATUSA RADNIKA U ZDRAVSTVU
CHEALTH STATUS OF HEALTH CARE WORKERS
Jovanović J, Leković S, Arizanović A. (Niš, Srbija i Crna Gora)
UTICAJ STRESA NA RADNOM MESTU NA OBOLJEVANJE I POVREÐIVANJE IZLOŽENIH RADNIKA
THE INFLUENCE OF STRESS AT WORKLACES ON HEALTH DAMAGE AND INJURIES OF EXPOSED WORKERS
Koštro J , Hadžović E, Musić M, Begić A, SokoLović I. (Sarajevo, BiH)
PROFESIONALNA ORJENTACIJA STUDENATA, DA ILI NE
IS PROFESSIONAL ORIENTATION NEED, YES OR NO
KuraLić S, Hadžigrahić N. (Tuzla,BiH)
PRIKAZ PATOLOŠKIH STANJA VENSKE CIRKULACIJE U ZAPOSLENE POPULACIJE
FINDINGS OF PATHOLOGICAL STATUS OF VEIN -CIRCULATION WITH EMPLOYED POPULATION
Kurtović J, Smajić V, BrekaLo-Lazarević S, Nurkić B, Mutapčić S. (Tuzla, BiH)
UZROCI INVALIDNOSTI UPOSLENIKA U ZDRAVSTVU
CAUSES OF DISABILITES HEALTH WORKERS
MazaLović M, Tinjić Lj, Begić L, MazaLović E. (Tuzla, BiH)
DIOKSINI I NJIHOV UTJECAJ NA ZDRAVLJE LJUDI
DIOXINS AND THEIR INFLUENCE TO HUMAN HEALTH
Mehmedagić I, Pranjić N, Rifatbegović A, Mešić D, Hasukić Š. (Tuzla, BiH)
FIZIčKI STRES I UKLJEŠTENA ABDOMINALNA HERNIJA
PHYSICAL STRESS AND INCARCERACIO OF ABDOMINAL HERNIA
Mujagić Z, Mujagić H. (Tuzla, BiH)
CIRKULIRAJUćI NIVOI PROLAKTINA U ODNOSU NA ŽIVOTNU DOB U BOLESNICA SA RAKOM DOJKE
CIRCULATING LEVELS OF PROLACTIN IN RELATION TO AGE IN BREAST CANCER PATIENTS
Mujagić Z, Mujagić H. (Tuzla, BiH)
POVEZANOST NAVIKE PUŠENJA I SERUMSKIH NIVOA PROLAKTINA U BOLESNICA SA RAKOM DOJKE
THE RELATIONSHIP BETWEEN SMOKING HABITS AND SERUM PROLACTIN LEVELS IN BREAST CANCER PATIENTS
Mujezinović O, Bešlagić R. (VeLika KLaduša-Sarajevo, BiH)
STRUKTURNE KARAKTERISTIKE APSENTIZMA U OPćINI VELIKA KLADUŠA OD 1996. DO 1998. GODINE
THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ABSENTEEISM IN WORKERS OF VELIKA KLADUŠA MUNICIPAL BETWEEN 1996 AND 1998
MuLaomerović M, Obradović O, TkaLčić M, Zahiragić A. (Sarajevo, BiH)
ANALAZA OŠTRINE VIDA I KOLORNOG VIDA U VOZAčA MOTORNIH VOZILA
ANALYSIS OF PRECISION AND COLOR EYESIGHT TO THE DRIVERS OF MOTOR-VEHICLES
Mutapčić S, Kurtović J, čanić I, BrekaLo-Lazarević S, Smajić V, Nurkić B. (Tuzla, BiH)
PROFESIONALNI TRAUMATIZAM U SOLANSKIH RADNIKA
OCCUPATIONAL TRAUMATISM IN SALT-PRODUCTION WORKERS
Nadarević A, Avdić S, Pranjić N. (Tuzla, BiH)
ABDOMINALNI TBC LIMFADENITIS I MULTIDISCIPLINARNA SARADNJA - PRIKAZ SLUčAJA
ABDOMINAL LIMPHADENITIS CAUSED BY MTB AND MULTIDISCIPLINARY APPROACH-CASE REPORT
Nurkić B, Pranjić N. (Tuzla, BiH)
MENTALNI POREMEćAJI KAO UZROK INVALIDNOSTI MEÐU UPOSLENICIMA TVORNICE OBUćE "AIDA"
MENTAL DISORDERS AS THE CAUSES FOR THE INVALIDITY AMONG THE SHOE FACTORY "AIDA" WORKERS
Pozderac-Memija M, Macić-Džanković A, Gribajčević J, ALomerović I, Karić S. (Sarajevo, BiH)
POREMEćAJI RITMA I PROVOÐENJA U OCJENI RADNE SPOSOBNOSTI
DYSORDERS OF RHITM AND CONDUCTION IN WORKING CAPABILITY ELEVATION
Pranjić N, Habibović DŽ, Tunjić S, Hajvaz S. (Tuzla, BiH)
UTICAJ BOLESTI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA NA REGRUTOVANJE VOJNIH OBVEZNIKA
THE INFLUENCE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES ON SOLDIER RECRUITMENT
Pranjić N. SaLihović H. (Tuzla, BiH)
URBANE I RURALNE RAZLIKE U POJAVI KARCINOMA PLUćA U OPćINI BANOVIćI
URBAN AND RURAL DIFFERENCES IN LUNG CANCER OCCURRENCE IN BANOVIćI MUNICIPAL
Ramić E, Zildžić M, Bajraktarević A, Karić E, BeganLić A, TuLumović A. (Tuzla, BiH)
HRONIčNE VIRUSNE UPALNE BOLESTI JETRE U RADNO-AKTIVNE POPULACIJE I ULOGA PORODIčNOG LJEKARA
CHRONIC VIRAL INFLAMATORY DISEASES AMONG WORK- ACTIVE POPULATION AND ROLE OF FAMELY PHYSICIAN
Ramić I, Hodžić N. (Sarajevo, BiH)
POVREDA KIčME RUDARA SA KOMPLIKACIJOM PLUćNE EMBOLIJE- PRIKAZ SLUčAJA
MINERS SPINAL INJURIES WITH PULMONARY EMBOLISM COMPLICATIONS- CASE REPORT
Sijerčić N, Pranjić N, Hadžigrahić N, SuLjagić E. (Tuzla, BiH)
IMUNI ODGOVOR NA EPIKUTANO TESTIRANJE U PACIJENATA SA KONTAKTNIM ALERGIJSKIM DERMATITISOM: DOBNE I SPOLNE RAZLIKE
THE IMMUNE RESPONSE OF PATIENTS WITH CONTACT ALLERGIC DERMATITIS: AGING AND GENDER DIFFERENCES
Tanović E, Ramić I. (Sarajevo, BiH)
REHABILITACIJA I OSPOSOBLJENOST ZA RAD NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
REHABILITATION AND PREPARATION STROKE PATIENTS FOR WORK

HOME PAGE