Sabor Ljekara Bosne i Hercegovine
Udruženje Medicine rada Federacije BiH
Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim sudjelovanjem
Tuzla, 22.-25.05.2003.
"Medicina rada u Evropi"

Bosnia and Herzegovina Medical Association
Bosnia and Herzegovina Society on Occupational Medicine
First Bosnia and Herzegovina Congress of Occupational Medicine With International participation's
Tuzla, May 22-25, 2003.
"Occupational Medicine in Europe"

HOME PAGE