| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |

Haris Tanović

B I O G R A F I J A

Rođen sam u Sarajevu 29. marta 1952. godine, gdje sam završio osnovnu školu S.S.Kranjčević, a potom i Prvu gimnaziju. Medicinski fakultet takodje sam završio u Sarajevu 1977. godine. Prvo radno mjesto sam imao u D.Z. Kiseljak, a 1980.g. sam izabran za asistenta na Institutu za Histologiju Madicinskog fakulteta u Sarajevu. Na tom radnom mjestu sam radio do 1984.g. kada sam dobio Specijalizaciju iz Opšte hirurgije i radno mjeso na Kliici za abdominalnu hirurgiju KCU.

Specijalistički ispit sam položio 1988.g. Nakon toga sve vrijeme radim na isom radnom mjestu.
Od stručnih usasvršavanja dva puta sam bio u Ljbljani (Slovenija) radi tehnike operacija jetre i laparoskopskih metoda operacija, potom na Općoj hirurgiji Medicinskig fakulteta univerziteta Udine (Italija) 1995.g. U Univerzitetskoj klinici Herne (Njemačka) boravio sam 1998.g, također radi usavršavanja laparoskopijskih metoda operiranja.
Zvanja Primarijus mi je dodjeljeno 1997.g.
Postdiplomski studij, Osnovi medicinskih istraživanja, sam odslušao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
Godine 1998. sam izabran za asistenta na katerdi za opštu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Magistarski rad pod naslovom "PROCJENA VRIJEDNOSTI RASTERETNE KOLOSTOME KOD RATNIH POVREDA KOLONA" odbranio u julu 1999.g.
Početkom 2000.g. izabran za Višeg asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Sarajevo.
Doktorsku disertaciju pod naslovom "VRIJEDNOST LAPAROSKOPIJSKE TRANSEKSTRAPERITONEALNE HERNIOPLASTIKE U ODNOSU NA KLASIČNE METODE PREPONSKE KILE" odbranio sam 2002.g.
Od 1994.godine član sam Evropske organizacije za istraživanje i tretman karcinoma (EORTC - European Organisation for Research and Tretmant of Cancer). Od 2002.g. redovan sam član međunarodnog udruženja hirurgije colona i rektuma (International Society of University Colon And Rectal Surgeons).
Od 2000.g. je Sekretar Udruženja Hirurga Kantona Sarajevo.
Od 2002.g. je Predsjednik Udruženja Hirurga Federacije BiH.

Do sada sam objavio samostalno ili u suradnji 33 naučni ili stručni rad, na bosanskome i engleskom jeziku. Kao autor publikovao sam tri knjige.
Za docenta medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izabran sam 2003.g. .

SPISAK NAUČNIH RADOVA / LIST OF PUBLICATIONS:

 1. Vujičić D, Tanović H. Fluorescentna mikroskopija i “cadavre” forme    mycobacterium tuberculosis. XVIII strukovni kongres študentov medicine in stomatologije Jugoslavije. Cavtat. Zbornik radova. 1976;24
 2. Tanović H. Aktivnost renina i enzima konvertora angiotenzina u nekim strukturama oka. Glas Med. 1976;16(1):5-8.
 3. Pleho A, Bešlagić R, Hrnjičević M, Tanović H. Uticaj nikotina na toksične efekte mješavine jona kadmijuma i bakra u tkivu testisa. XII  Kongres saveza društava fiziologa Jugoslavije. Sarajevo – Ilidža. Zbornik radova. 1982;15-71
 4. Pleho A, Hrnjičević M, Tanović H, Šuško I. Upoređivanje planimetrijskih vrijednosti zametnog epitela i intersticija testisa u pacova tretiranih nikotinom, bakrom i kadmijumom. XIX Kongres udruženja anatoma Jugoslavije. Prištima. Zbornik radova.1982;50
 5. Hrnjičević M, Šuško I, Tanović H. Kasni efekti pinealnalektomije na egzokrino tkivo pankreasa. XIX Kongres udruženja anatoma Jugoslavije. Prištima. Zbornik radova.1982;121
 6. Hrnjičević M, Šuško I, Tanović H. Dinamika promjene histoenzimskih reakcija u Langerhansovim otocima i acinusima pankreasa pacova i njihova međusobna veza nakon epifizektomije. Folia Anat Jugosl 1983;13(1):41-52.
 7. Pleho A, Hrnjičević M, Tanović H, Šuško I. Određivanje toksičnih efekata nikotina i nekih metala na zametnom epitelu i intersticiju testisa pacova primjenom planimetrije. Folia anat. Jugosl. 1983; 1:1-8.
 8. Pleho A, Bešlagić R, Hrnjičević M, Tanović H. Influence of nikotine on toxic effect of cadmium and copper mixture in the testicular tissues of rats. Folia Med. Sar. 1983;13(1):9-15.
 9. Hrnjičević M, Pleho A, Šuško I, Tanović H. Changes in the epithelium of the rat epididymis initial segment, after a six days administration of nikotine: histophysiologic and planimetric study. Folia Med. Sar. 1984;19:105-113.
 10. Hrnjičević M, Šuško I, Pleho A, Tanović H. Histofiziološke i morfološke odlike inicijalnog segmenta epididymisa pacova u uslovima trovanja kadmijumom. Folia Anat. Jugosl. 1984;14(1):49-57.
 11. Hrnjičević M, Pleho A, Tanović H, Šuško I. Toksični efekat kadmijuma na epitel inicijalnog segmenta epididimisa nakon predhodne primjene nikotina Sarajevo, Arhiv hir Rada toksikol 1987;38:231-238.
 12. Tanović H. Akšamija G. Firdus N. Valorization of ECHO Examination ot the Abdomen as Urgent Diagnostic Method in a Series of 161 Patients death patients. Prvi kongres radiologa BiH, Sarajevo; Zbornik radova, 1999; 171-2.
 13. Tanović H, Kapisazović S, Akšamija G, Kotjelnikov B, Šabanović J. Komplikacije laparoskopskih holecistektomija u periodu juni 98.g.-juni 99.g. na klinici za abdominalnu hirurgiju KCU Sarajevo; Peti kongres endoskopske hirurgije Hrvatske, Šibenik, Zbornik radova.  1999;26-8.
 14. Gluhbegović L, Sadagić E, Lincender L, Vrcić D, Tanović H, Ćatić Dž, Stević N, Urlić J. Diagnostic of Expansive Masses of the Pancreac Using digital Technics. Prvi kongres radiologa BiH, Sarajevo; Zbornik radova, 1999; 242.
 15. Tanović H, Durić O, Kotjelnikov B, Tanović E. Tretment of Colon Injuries in War Victims; First International Rajlovac Symposium on Medecine, Sarajevo Book of Abstrasts. 1999;59.
 16. Vrcić D, Lincender L, Bešlić Š, Sadagić E, Tanović H, Stević N, Akšamija G, Čatić Dž, Dilić S. Postoperative radiological image of the gastrintestinal tract. Prvi kongresa radiologa BiH, Sarajevo; Zbornik radova, 1999; 246
 17. Tanović H, Akšamija G. Valorizacija zapletov pri laparoskopskih holecistektomijah v začetnem obdobju na kliniki za abdominalno kirorgijo KCU Sarajevo. Ednoskpska revija, Ljubljana, 1999;10(4):169-172
 18. Tanović E, Mataradžija M, Čorović N, Begić M, Tanović H. Uspješnost rehabilitacijskog tretmana kod hemiplegija liječenih na institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju centar za paraplegije u 1999. Prvi kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH.Tuzla; Knjiga sažetaka 2000:54.
 19. Tanović E, Brbović E, Hodžić N, Meholjić A, Tanović H. Uticaj diabetes mellitusa kao rizikofaktora na hemiplegije. Prvi kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH. Tuzla; Knjiga sažetaka, 2000;55.
 20. Tanović E, Hajro T, Smajić Š, Šalaka A, Tanović H. Analiza rezultata rehabilitacije hoda kod pacijenata sa CVI liječenih na institutu za fizijatriju i rehabilitaciju – Centar za paraplegije u 1999.g. Prvi Sarajevski Neurološki dani. Sarajevo: Zbornik rezimea radova, Klinički Centar Univerziteta Sarajevo, 2000:51
 21. Tanović H, Smajlović F, Sadagić E, Tanović E, Maksić H, Maksić S.Analysis of diagnostic methods in the EMS of abdominal surgery. Med Arh, Sarajevo, 2001;55(1):65-66
 22. Tanović H, Tanović E. Analysis of holecystectomy complications the year 2000 at the Abdominal Surgery Clinic of the CCU-S. Endoskopska revija, Ljubljana, 2001;14(6):67
 23. Tanović H, Juričić R, Tanović E, Smajlović F, Maksić S, Maksić H. Value and importance of X-ray in diagnosis of biliar concrements. BIMA Zbornik sažetaka, Sarajevo, 2001;6
 24. Tanović H. Akšamija G, Šabanović J, Radnić D, Tanović E. Komplikacije laparoskopskih operacija u toku godinu dana na klinici za abdominalnu hirurgiju KCU-S. Šesti kongres endoskopske hirurgije Hrvatske, Split, Knjiga sažetaka. 2001;14
 25. Tanović E, Alajbegović A, Tanović H, Mujić N, Smailbegović M, Jusufbegović-Abaza V, Maksić H, Maksić S. Valorization of terapeutic preocedure ni the walking rehabilitation hemiplegic patients. BIMA Zbornik sažetaka, Sarajevo, 2001:65
 26. Maksić S, Tanović H, Zjakić A, Tanović E, Omerović D. The stabilisation of the fracture as a part of the emergensy treatment at the polytrauma. BIMA Zbornik sažetaka, Sarajevo, 2001:83
 27. Tanović E, Tanović H, Đelilović J, Ibrulj A, Ekmečić M, Hadžiahmetović N.  Analiza rehabilitacije hoda kod hemiplegija liječenih na Institutu za  fizijatriju i rehabilitaciju - Centar za paraplegije u 1999. godini. Medicinski žurnal. Sarajevo, 2001:Vol. 7(1) 43-49
 28. Drino E, Tanović H, Tanović E, Firdus N. Analiza incidence malignoma probavnog trakta, liječenih na klinici za abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u predratnom (1987-1991.g.) i poslijeratnom (1996-2000.g.) periodu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: Posebno izdanje knjiga CXVIII. Sarajevo, 2002:49-64 
 29. Tanović E, Ramić I, Alajbegović A, Đelilović J, Tanović H, Šakota-Marić S, Todosijević G. Vrijednost rehabilitacije nakon cerebrovaskularnog inzulta kod pacijenata tretiranih na Institutu za fizikalnu medicinu i relitaciju – Centar za paraplegije u 2000 godini. Acta Medica Saliniana. Tuzla, 2002:Vol.31(I);83
 30. Tanović H, Tanović E. Valorisation of surgical tretment for war injuries of the colon in surrounded conditions. The XIXth Bienal Congress Abstracts. Osaka, Japan, 2002: 118
 31. Gavrankapetanović F, Tanović H, Tanović E. The wounding of the colon in relation to other abdominal organs analyzed during two war years at the clinic for abdominal surgery in Sarajevo. The XIXth Bienal Congress Abstracts. Osaka, Japan, 2002: 121
 32. Juričić R, Tanović H, Hadžibeganović A, Šabanović J, Radnić D. Two cases of appendix carcinoma under clinical feature of retrocecal abscess. MED ARH, 2002;56(1,supl.l):71-2 

MAGISTARSKI RAD / Degree M.A.:
PROCJENA VRIJEDNOSTI RASTERETNE KOLOSTOME KOD RATNIH POVREDA KOLONA
Sarajevo: Medicinski fakultet 1999.115 strana.

DOKTORSKA DISERTACIJA / Doctorate, Ph.D.: 
VRIJEDNOST LAPAROSKOPIJSKE TRANSEKSTRPERITONEALNE HERNIOPLASTIKE U ODNOSU NA KLASIČNE METODE PREPONSKE KILE
Sarajevo: Medicinski fakultet 2002. 130 strana.

 KNJIGE: 

 1. Tanović H. OSNOVI LAPAROSKOPIJSKE HIRUŠKE TEHNIKE. Sarajevo, Šahinpašić Sarajevo 2000. 124 str. ilustr. 87
 2. Tanović H. ABDOMINALNA HIRURGIJA u: Konjhodžić F. i saradnici. HIRURGIJA. Sarajevo: Institut za naučno – istraživački rad i razvoj KCUS-a, 2001:607-759 
 3. Tanović H. TRANSPLANTACIJA CRIJEVA u: Karamehić J. i saradnici. TRANSPLANTACIJA ORGANA: Tuzla: PrintCom:2002:199-212
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2009, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt