| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
HISTORICAL ARTICLES
VAKUFSKA BOLNICA (MUSLIM CHARITABLE HOSPITAL) AND FIRST BRAIN OPERATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Faruk Konjhodzic
Department of Neurosurgery, University Medical Center, Sarajevo,
Abstract Sažetak
The first brain operation in Bosnia and Herzegovina with the neurosurgical technique was performed in the hospital named Vakufska Bolnica (Muslim Charitable Hospital) in Sarajevo, in the year 1891. Actualy, there were three operations. All three patients had been injured in the head several months before the operation and suffered from epileptic fits caused by bone fragments in the brain. The operations consisted of craniotomy, removing of the bone fragments and closing the dura. Hereby epileptic fits were cured or ceased. All three operations were performed by Dr. Karl Bayer. The hospital was founded 1886. as the first modern hospital of the former times in Bosnia.
VAKUFSKA BOLNICA I PRVE OPERACIJE NA MOZGU U BOSNI I HERCEGOVINI
Prva operacija na mozgu, u to doba modernom neurohirurškom tehnikom, napravljena je 1891. u Vakufskoj bolnici u Sarajevu. Bile su u stvari tri operacije. Sva tri pacijenta su bili ranije povrijeđeni po glavi sa koštanim fragmentom u mozgu i patili su od epilepsije. Operacija se sastojala od kraniotomije, vađenja fragmenata, zatvaranja dure. Ovim su epileptični napadi ili prestali ili su smanjeni. Sve tri operacije napravio je Dr Karl Bayer. Sama bolnica je inaugurisana 1886. kao prva moderna bolnica onog vremena u Bosni.
Key words: history of medicine, 19th cent. * neurosurgery - history * epilepsy - history * Bayer Karl * Yugoslavia * Bosnia and Herzegovina

Introduction

There was no hospital in Bosnia and Heregovina (in further text only Bosnia) before 1886. (3). The first general hospital in Bosnia was opened on October, 8th 1886. It was the Muslim Charitable Hospital (Vakufska bol- nica) (1). All the expences for building and functioning of the hospital were covered by Ghazi Husref Bey's Foundation for Charity (Vakuf). The hospital was opened by Topal Sherif Osman pasha, the last Turkish Gover- nor of Province of Bosnia. The hospital had forty beds, two departments for males and
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.