| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
31.mart 2004.
Mr. Slobodan Pavlović, psiholog iz Tuzle, odbranio doktorsku disertaciju
Mr. Slobodan Pavlović, psiholog iz Tuzle, odbranio je 31.03.2004. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu doktorsku disertaciju: "Kognitivno-emocionalne promjene kod ratnih vetrana sa razvijenim PTSP nakon rata u BiH".

Ovaj izuzetan naučni rad baca svjetlo na okolnosti pod kojima ratni veterani, našavši se ponovo u stresnim situacijama, ispoljavaju simptome posttraumatskog stresnog poremejaća (PTSP). Simptomi su u direktnom srazmjeru sa intenzitatom ratnih strahota koje su preživjeli.
TRAUMATSKI STRES zahvata:
kognitivne funkcije te se javljaju: poremećaj pamćenja, koncentracije, logičkog mišljenja i zaključivanja;
emocionalne funkcije: strah od smrti, ranjavanja, neprijateljskog odnosa prema svakome, razdražljiovsti, ogorčenja, daepresiji sa suicidalnim i homicidalnim stremljenjima;
bihejvioralne funkcije: dezorganizirano ponašanje, rušilački bijes, poremećaj međuljudskih odnosa, teškoća u komuniciranju;
tjelesne funkcionalne smetnje: u radu probavnih organa, kardiovaskularne smetnje, smetnje spavanja, audiovizuelne smetnje, glaovobolje.

Prisutni su bili dirnuti toplinom kojom je, ovaj iskusni psiholog, pristupao u svom radu osobama koje su iskusile patnju, i oduševljeni sistematičnosti kojom su naučni podaci inkorporirani i obrađeni u ovom naučnom djelu.

Nakon što je komisija sastavljena od redovnih profestora psihologije Filozofskog fakulteta Univerzitea u Sarajevu i redovnog profesora neuropsihiratrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pozitivno ocijenila ovaj rad, Dr.sci Slobodan Pavlović se zahvalio svima koji su ga podržali i pomogli mu radu. Dok je primao čestitke rodbine, prijatelja i kolega, u sali je, na platnu za video projekciju, bio je slajd sa tekstom zahvale majci:
Zaista je ljubav prema čovjeku najveći ovozemaljski dar. Blago je onoga ko ga posjeduje.
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.